Saltar al contenido

La plataforma d’estudis histològics, citològics i de digitalització de l’IISPV i de l’HTVC ha col·laborat en dos nous estudis

Investigadors de la plataforma d’estudis histològics, citològics i de digitalització de l’IISPV pertanyents al servei d’Anatomia Patològica i al grup de recerca en Patologia Oncològica i Bioinformàtica de l’HTVC han participat en dos nous estudis publicats a les revistes internacionals Cellular Oncology i Cancers.

Aquesta plataforma transversal proporciona suport a la recerca mitjançant estudis histològics i citològics. La plataforma, que consta de dues unitats de nuclis bàsics, una a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i l’altre a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, proporciona els serveis i les instal·lacions conjuntes adequades per dur a terme les tècniques d’immunohistoquímica, immunofluorescència, hibridació in situ i estudis moleculars. També ofereix la possibilitat de digitalitzar imatges digitals microscòpiques i estudis d’anàlisi d’imatges.

El primer estudi titulat “La survivina  condueix la reprogramació de macròfags associats al tumor: un mecanisme nou amb un impacte potencial per a l’obesitat»  s’ha publicat a la revista Cellular Oncology.

L’obesitat abdominal, específicament un augment de la massa del teixit adipós visceral, és un risc establert i un factor de progressió per a molts càncers.

Recentment el grup CIBERDEM ha demostrat que l’entorn hostil de la inflamació crònica associada a l’obesitat pot alterar les propietats funcionals i immunològiques de les cèl·lules mare derivades de l’adiposa. Més específicament, van demostrar que les cèl·lules mare derivades de l’adiposa de subjectes amb obesitat secreten nivells alts de survivina, una de les proteïnes inhibidores de l’apoptosi, que generalment es considera un marcador de progressió tumoral, i participa en l’apoptosi, proliferació, divisió i senescència cel·lular.

El microambient tumoral conté una complexa xarxa de cèl·lules immunes, adipòcits, miofibroblasts i cèl·lules mare mesenquimals, incloses les cèl·lules mare derivades de l’adiposa. Els macròfags associats als tumors presents en el microambient tumoral representen el 50-80% de la massa tumoral i la seva presència sovint es correlaciona amb un mal pronòstic en la majoria dels càncers. Se sap que diversos factors del microambient tumoral influeixen en les propietats dels macròfags. Per exemple, s’ha demostrat que les cèl·lules mare derivades de l’adiposa poden distorsionar el fenotip dels macròfags des d’un estat proinflamatori a antiinflamatori mitjançant factors solubles.

L’objectiu d’aquest estudi era determinar si la survivina, que és altament secretada per les cèl·lules mare derivades de l’adiposa de subjectes amb obesitat, podria conduir un fenotip protumoral dels macròfags.

En aquest estudi la plataforma va determinar l’expressió de survivina i la presència de macròfags en fluids d’ascites de pacients sense obesitat però amb diferents tumors i de pacients sense obesitat i sense tumors. L’anàlisi immunohistoquímica va revelar una gran abundància de macròfags CD68+ en ascites de tots els grups estudiats. L’expressió de survivina es va detectar gairebé en el 100% de les cèl·lules tumorals, que només estaven presents en pacients amb diagnòstic maligne. De manera notable, la survivina també es va detectar al citoplasma de macròfags associats a ascites de pacients amb tumors. L’absència de survivina en macròfags sense tumor indica fermament que la survivina pot servir com a biomarcador específic de TAM en ascites.

Els resultats globals de l’estudi van mostrar que les cèl·lules mare derivades de l’adiposa de subjectes amb obesitat induïen un canvi fenotípic en macròfags caracteritzat per l’expressió de marcadors pro i antiinflamatoris. Es va trobar que els macròfags interioritzaven la survivina extracel·lular, generant macròfags híbrids amb un fenotip associat al tumor que incloïa la secreció de survivina. L’expressió exògena de survivina en macròfags va generar un fenotip similar i va augmentar les característiques malignes de les cèl·lules cancerígenes. La survivina secretada per ambdues cèl·lules mare derivades de l’adiposa de subjectes amb obesitat i macròfags associats al tumor va augmentar sinèrgicament la malignitat de les cèl·lules cancerígenes. Aquestes dades indiquen que la survivina pot servir com a enllaç molecular entre l’obesitat i el càncer i com a marcador nou per als macròfags associats al tumor.

Referència de l’estudi:

Survivin drives tumor-associated macrophage reprogramming: a novel mechanism with potential impact for obesity.

Benaiges E, Ceperuelo-Mallafré V, Madeira A, Bosch R, Núñez-Roa C, Ejarque M, Maymó-Masip E, Huber-Ruano I, Lejeune M, Vendrell J, Fernández-Veledo S.

Cell Oncol (Dordr). 2021 Mar 12. doi: 10.1007/s13402-021-00597-x.

—————————————————————————————

El segon estudi titulat «Via del succinat en el carcinoma escamós de cap i coll: potencial com a marcador de diagnòstic i pronòstic» s’ha publicat a la revista Cancers.

El carcinoma escamós de cap i coll es caracteritza per taxes elevades de mortalitat i morbiditat relacionada amb el tractament, cosa que subratlla la necessitat urgent d’estratègies de tractament i pràctiques de diagnòstic innovadores i segures.
La disfunció mitocondrial és un segell distintiu del càncer i pot conduir a l’acumulació de productes intermedis com el succinat que funcionen com a oncometabòlits. A més del seu paper en el desenvolupament del càncer a través d’esdeveniments epigenètics, el succinat és un transductor de senyal extracel·lular que modula la resposta immune, l’angiogènesi i invasió cel·lular activant el seu receptor cognitiu SUCNR1. L’objectiu d’aquest estudi era explorar el valor potencial del succinat en circulació i gens relacionats en el diagnòstic i pronòstic del carcinoma escamós de cap i coll.
En aquest estudi la plataforma va ajudar a correlacionar l’expressió gènica SUCNR1 amb l’expressió de la proteïna en teixit adjacent tumoral, no tumoral i mucosa normal.

L’anàlisi immunohistoquímica realitzada per la plataforma va revelar la presència d’una tinció robusta de la proteïna SUCNR1 en els tumors infiltrants, confirmant que la regulació de la transcripció de SUCNR1 en el tumor infiltrant es reflecteix a escala proteica. Per contra, l’expressió de SUCNR1 a la mucosa normal només es va observar a les cèl·lules de la capa espinosa de la mucosa. La mucosa adjacent al tumor infiltrant va mostrar un patró heterogeni d’expressió de SUCNR1.

Els resultats globals de l’estudi va mostrar que els nivells de succinat circulant s’eleven en carcinoma escamós de cap i coll i l’alta expressió del seu receptor SUCNR1 així com la succinat-deshidrogenasa subunitat A (SDHA) prediuen una pobra supervivència lliure de malaltia locoregional, identificant aquest oncometabòlit com un biomarcador no invasiu potencialment valuós per al diagnòstic i pronòstic de carcinoma escamós de cap i coll.

Referència de l’estudi:

Succinate Pathway in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma: Potential as a Diagnostic and Prognostic Marker

X. Terra, V. Ceperuelo-Mallafré, C. Merma, E. Benaiges, R. Bosch, P. Castillo, JC. Flores, X. León, I. Valduvieco, N. Basté, M. Cámara, M. Lejeune, J. Gumà, J. Vendrell, I. Vilaseca, S. Fernández-Veledo, FX. Avilés-Jurado

Cancers 2021, 13(7), 1653; https://doi.org/10.3390/cancers13071653 – 01 Apr 2021