Memòria econòmica

La memòria econòmica de la Fundació Dr.Ferran, de caràcter anual, és l’instrument primordial de rendició de comptes. Està integrada pel balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria. La gestió i els documents són auditats anualment.

Memòria econòmica 2019

Memòria econòmica 2018

Memòria econòmica 2017