Saltar al contenido

Memòria econòmica

La memòria econòmica de la Fundació Dr.Ferran, de caràcter anual, és l’instrument primordial de rendició de comptes. Està integrada pel balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria. La gestió i els documents són auditats anualment.

Memòria econòmica 2022

Memòria econòmica 2021

Memòria econòmica 2020

Memòria econòmica 2019

Memòria econòmica 2018

Memòria econòmica 2017