Saltar al contenido

Estudi de portadors asimptomàtics d’infecció per COVID-19 al reinici de l’activitat quirúrgica després de la primera onada

El servei d’Anestèsia i Reanimació de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta participa en un estudi sobre la prevalença preoperatòria de portadors asimptomàtics de COVID-19 en hospitals de Catalunya durant la primera onada després del reinici de l’activitat quirúrgica. Els resultats s’han publicat a la revista «Cirugía Española«.

La pandèmia produïda per COVID-19 va ocasionar la cancel·lació dels procediments quirúrgics no essencials el març de 2020. Amb el reinici de l’activitat quirúrgica, els pacients que se sotmetien a una cirurgia van ser un dels primers grups poblacionals als quals es va realitzar un test PCR de manera sistemàtica.

L’objectiu d’aquest estudi observacional multicèntric retrospectiu va ser determinar la prevalença de portadors asimptomàtics de SARS-CoV-2 després del reinici de l’activitat quirúrgica no essencial. En total es van revisar els resultats microbiològics del test PCR preoperatoris de 10.838 pacients programats per a una intervenció quirúrgica o als quals es va realitzar una cirurgia entre el 20 d’abril i el 31 de maig de 2020. A més es va revisar també les històries clíniques i es va realitzar una enquesta epidemiològica als pacients amb PCR positiva per a SARS-CoV-2.

Els resultats van mostrar que l’1,09% dels pacients van ser positius per a SARS-CoV-2 en les 72 h prèvies a la cirurgia. La prevalença de portadors asimptomàtics va ser del 0,7%. La primera setmana de l’estudi va presentar la prevalença més alta de portadors asimptomàtics amb un 1,9%.

Els nivells baixos de portadors asimptomàtics d’infecció per COVID-19 obtinguts en la població quirúrgica dels hospitals de Catalunya després del reinici de l’activitat quirúrgica mostren que la majoria de pacients es van poder sotmetre a procediments quirúrgics sense els riscos de les complicacions associades a la COVID-19 en el període perioperatori.

Referència de l’estudi:

Pre-operative prevalence of asymptomatic carriers of COVID-19 in hospitals in Catalonia during the first wave after the resumption of surgical activity.

de Miguel Negro M, González Tallada A, de Nadal M, Biarnes Suñé A, Manrique Muñoz S, Campins Martí M, Álvarez Pérez A, Castellnou Ferré J, Pedregosa Sanz A, Rouras Hurtado G, Martínez Cabañero J, Osorio Salazar E, Montero Matamala A, Saludes J, Binagui Buitureira AV, Farré Tebar C, Baumgartner Lucero ML, Cadena Serramitja M, Lacambra Basil M, Faura A, Ibáñez Trujillo NF, Delgado García R, Santiveri Papiol FJ, Escolano Villén F, Tejedor Navarro A, Deiros García C, Remartínez Fernández F, Tobito Ramírez J, Moret Ferrón ML, Salmerón Zafra Ó, Isern Domingo X, Villalba Blanco N.

Cir Esp. 2021 Jan 29;S0009-739X(21)00036-1. doi: 10.1016/j.ciresp.2021.01.014.