Saltar al contenido

Importància del correcte tractament de les ferides amb signes d’infecció: model REAL

Anna Roig i Panisello, infermera gestora de casos i referent de cures de ferides a l’ICS Terres de l’Ebre, és coautora d’un article científic publicat a la Revista ROL de Enfermería de novembre-desembre 2020. L’article té com a títol «El modelo REAL para el abordaje de las heridas con signos de infección».

L’acrònim REAL, del castellà (Regular-exudado, Eliminar-microbios, Arrollar-biofilm y Limpiar-detritus), emergeix després de la revisió de les publicacions més recents. És important destacar que l’estratègia de la cura de persones amb ferides, i més en situació d’infecció, s’ha de fer des d’una perspectiva integral en què entren en joc una gran varietat de factors que el professional ha de tenir en consideració.

S’estima que entre l’1 i el 2% de la població patirà una ferida que es farà crònica. D’aquestes, entre el 80 i el 100% s’infectarà al llarg del procés de cicatrització. Per això, el tractament correcte de la infecció en ferides és de gran importància, ja que es considera un dels principals motius pels quals una ferida té dificultats de cicatrització junt amb l’excés de metal·loproteïnases, l’acumulació de detritus i la manca d’una neteja exhaustiva tant del llit de la lesió com de la pell perilesional de forma ampliada.

Referència de l’estudi:

El modelo REAL para el abordaje de las heridas con signos de infección

José Antonio García García, Estrella Mesa Garrido, Anna Isabel Roig Panisello, Ignasi Torruella-Loran

Rev ROL Enferm 2020; 43(11-12): 762