Saltar al contenido

Obertura de la Convocatòria de Beques 2015 de la Fundació Dr. Ferran

Obertura de la Convocatòria de Beques 2015 de la Fundació Dr. Ferran

S’ha obert el període per presentar els projectes a la convocatòria de beques 2015 que anualment convoca la Fundació Dr. Ferran que finalitzarà el proper dia 27 de març.

Tots els tràmits per a la presentació dels projectes s’han de fer en línia per mitjà d’aquest web.

Beques Dr. Ferran 2015

Per a l’any 2015 la Fundació Dr. Ferran convoca dues beques destinades a donar suport econòmic a projectes d’investigació presentats per un grup de recerca d’inici i un grup de recerca emergent de les Terres de l’Ebre:

Grup d’inici: grup de recerca estructurat al voltant d’un investigador/a principal que treballa en un centre de salut i que presenta un projecte que s’emmarca en una línia d’investigació en salut definida, encara que no pugui acreditar publicacions ni sol·licituds d’ajuts ni projectes desenvolupats conjuntament.

Grup emergent: grup de recerca estructurat al voltant d’un investigador/a principal que treballa en un centre de salut i compta amb una trajectòria científica estable i continuada d’una durada superior a tres anys, que ha comptat amb suport econòmic previ i que ha generat publicacions rellevants en els tres últims anys. El projecte que presenti ha de formar part d’una línia d’investigació definida.

Bases reguladores per a la presentació dels projectes

 1. Les beques estan destinades a treballs de recerca amb una durada màxima d’un any (*).
 2. Cadascuna de les beques té una dotació de 3.000 euros. S’hi aplicaran les retencions que estableixi la legislació vigent.
 3. La sol·licitud de les beques s’ha de fer únicament de forma electrònica mitjançant l’adreça info@fundacioferran.org i ha d’anar acompanyada dels documents següents:
 • Formulari de presentació del projecte (descarregueu-lo). Aquest document incorpora les dades del projecte i també les dades de filiació i curriculars dels investigadors.
 • Conformitat del responsable del servei o la unitat on s’hagi de dur a terme el projecte segons el Document de conformitat (descarregueu-lo).
 • Informe de la comissió de recerca i/o del comitè ètic d’investigació clínica (CEIC) que sigui favorable (o pendent d’aprovació).

Els documents que porten signatures (conformitat del responsable i l’informe de la comissió de recerca i/o CEIC) s’han d’escanejar i enviar únicament en format digital. Els originals d’aquests documents han de restar a mans de l’investigador principal ja que seran requerits en el cas que el projecte sigui becat.

La persona sol·licitant rebrà un correu electrònic com a justificant de la recepció de la sol·licitud.

 1. El termini de presentació de la documentació finalitza el dia 27 de març de 2015 a les 24.00 hores.
 2. El Comitè Científic de la Fundació Dr. Ferran, presidit per la directora científica, avaluarà els projectes d’investigació presentats tenint en compte els punts següents:
 • Títol, antecedents, hipòtesis i objectius
 • Adequació de la metodologia
 • Rellevància científica del projecte, impacte clínic i aplicabilitat dels possibles resultats
 • Adequació de l’equip investigador
 • Adequació del pressupost econòmic del projecte
 • Transversalitat (estudis multicèntrics, col·laboracions)

El Comitè Científic proposarà com a guanyadors de les Beques 2015 els projectes que hagin obtingut la puntuació més alta. El Patronat de la Fundació supervisarà tot el procés i, si escau, aprovarà la proposta de Beques Dr. Ferran 2015.

 1. La Fundació Dr. Ferran farà públics els guanyadors de les Beques Dr. Ferran 2015 en un acte públic, a mitjan del mes de maig de 2015.
 2. La Fundació comunicarà l’adjudicació de la beca a l’investigador/a principal a fi de formalitzar-hi el contracte corresponent. També hi constarà el compromís de fer arribar a la Fundació un informe de l’estat del projecte transcorreguts sis mesos i fer-ne una presentació de resultats al cap d’un any.
 3. Els investigadors tenen tots els drets intel·lectuals que la llei atorga als autors dels treballs científics i, particularment, el de la lliure expressió dels treballs a la comunitat científica. Tanmateix, en les publicacions a revistes especialitzades i en les presentacions a cursos, congressos i jornades derivades dels projectes becats per la Fundació Dr. Ferran és obligatori que consti la Fundació Dr. Ferran i cal enviar-ne una còpia digital a l’adreça electrònica info@fundacioferran.org.
(*) S’exclouran de la convocatòria els projectes que gaudeixin de suport econòmic d’altres organismes, els  que no hagin presentat la documentació abans del termini establert i els que tinguin la documentació incompleta.